Nadstandartní pedagogická péče

MAXÍK

  • Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou
  • Akreditovaný program MŠMT, autorkou je Mgr. Pavla Bubeníčková
  • 15 -17ti týdenní program, který tkví v každodenní domácí práci ve spolupráci rodič – dítě (10 – 15 minut)

Dítě během těchto týdnů posiluje zrakovou oblast (zrak. rozlišování, zrak. paměť, vizuomotoriku), sluchovou oblast (sluch. vnímání, sluch. rozlišování, sluch. paměť, audiomotoriku), prostorovou orientaci, intermodalitu (děti mají problémy s vytvářením spojení mezi zrak., sluch. a prostorovými spojeními – nerozumí slovním pokynům, jsou nesamostatné, jsou schopné pracovat pouze s oporou a vedením, mohou mít problémy s různými grafickými podobami souhlásky „d“ , děti často nechápou zadání šk. úloh apod.), serialitu (ve škole – souvisí s pořadím slov ve větě, číslic v úkolu, vynecháváním písmen a diakritických znamének apod.), grafomotorické dovednosti (správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů potřebných k psaní) a koncentraci pozornosti (zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění na zadaný úkol).

JEDNODUŠE LZE ŘÍCI, ŽE POKUD DÍTĚ POCTIVĚ PROJDE MAXÍKEM, NEBUDE MÍT PŘI ZÁPISU DO ŠKOLY ANI V 1. TŘÍDĚ PROBLÉMY :-)

HYPO

  • Akreditovaný program MŠMT pro děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou.
  • Autorkou je PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Těžiště programu je v každodenní domácí práci, kdy rodič pracuje s dítětem po dobu 12 týdnů a to denně 15 – 20 minut.
Program je hlavně zaměřen na koncentraci pozornosti (a postupné prodloužení pozornosti), na posílení zrak. a sluch. paměti a k částečnému rozvoji percepčně – kognitivních funkcí (viz. výše Maxík).

KUPREV

Je programem primárně – preventivním, jehož cílem, je usnadnit Vašim dětem vstup do společenského života.
Je vhodný pro děti od čtyř let až do nástupu do povinné šk. docházky
Tento program obsahuje 17. lekcí /týdnů, kdy si s dítětem každý týden povídáte na jedno vymezené téma (např. jméno-příjmení-adresa, pošta-telefonování, povolání, návštěva lékaře, nakupování, dny v týdnu, oblečení, jídlo-vaření, zvířata apod.), jde
o zdánlivě jednoduchá témata, ale věřte, že Kuprev rozšíří u dítěte všeobecné znalosti, které by mělo mít před vstupem do školy.

Dále dítě dostane prac. sešit, kde plní úkoly dle probíraného tématu.

TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ PRO RANÉ ŠKOLÁKY

Tento jednoduchý individuální test trvá 20 – 30 minut a je vhodný pro děti od 6. let.
Umožňuje včasné odhalení dětí, u kterých se během školní docházky mohou vyskytnout problémy či poruchy čtení a psaní.

Pomáhá odhalit oslabenou oblast (sluchovou, zrakovou, artikulační neobratnost, jemnou motoriku, schopnost učení apod.) v době, kdy ještě nedošlo ke školnímu selhání a přijmout vhodná opatření, tedy posílení té určité oblasti, kde je zvýšené riziko.
Test je možné po určité době zopakovat a zjistit, zda došlo ke zlepšení.

PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

Logopedická depistáž probíhá ve třídách u dětí, které nejsou v péči logopeda, jejichž rodiče projeví o toto vyšetření zájem.

LOGOPEDICKÉ KONZULTACE

Paní učitelka Lucie Marková nabízí po předchozí domluvě možnost logopedické konzultace.

LOGOPEDICKÉ LEKCE

Bohužel je kapacita pro letošní školní rok naplněna.