Oznámení o jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů

 

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830 (dále jen škola) jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen Nařízení), které nabylo účinnosti dne 25. května 2018.

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními důvody stanovenými v článku 6 Nařízení, pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. Škola je oprávněna zpracovávat osobní údaje jednak pro plnění své povinnosti stanovené právními předpisy, tak pro účely související s plněním svého úkolu ve veřejném zájmu nebo s výkonem své pravomoci jako orgánu veřejné moci. Účel zpracování osobních údajů eviduje škola pro jednotlivé agendy v záznamech o činnostech zpracování podle článku 30 Nařízení.

V relevantních případech je možné se na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle Nařízení. Rovněž se mohou subjekty údajů a jejich zákonní zástupci v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu na školu obracet za účelem odvolání souhlasu podle článku 7 odst. 3 Nařízení.

Za účelem splnění uvedených povinností škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů a v souladu s Nařízením informuje subjekty údajů o jejich právech, jejichž výkon je upraven vnitřním organizačním předpisem.

Identifikační údaje správce

Název: Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830

Sídlo: Praha 5 – Barrandov, Lohniského 830, 152 00 Praha 5

Zastoupena: Bc. Markétou Pollákovou

IČO: 70 10 76 37

DIČ: 005 – 70 10 76 37

Tel: 251 81 67 21

ID datové schránky: 3ygkxpt

Webové stránky: www.skolka-barrandov.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Lucie Kolářová
Tel.: +420 602 587 588
Email: poverenec@praha5.cz

Adresa pro osobní jednání:

Úřad městské části Praha 5, nám. 14. října 1381/4, Praha 5, kancelář č. 611,

úřední hodiny pro veřejnost: pondělí 13:30 – 16:30, středa 8:30 – 10:30 hodin