Zaměření

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu

„Povídej, já naslouchám …“,

který je k nahlédnutí ve třídách. Tento program je dále rozpracovaný ve třídních vzdělávacích plánech do integrovaných bloků, které vycházejí z pěti vzdělávacích oblastí RVPPV. Tématické celky na sebe navazují a jejich obsah vychází ze života dětí v rodině, mateřské škole, sezónních činností a událostí v průběhu roku. Program je dostatečně pružný a není problém jej přizpůsobit nově vzniklým situacím a nepředvídaných událostem.

Profilace školy: Jazyková výchova

Stávající profilace školy nebyla zvolena nahodile, ale na základě praxe, zkušeností celého kolektivu a zájmu rodičů. Dobrá znalost mateřského jazyka a správná výslovnost bez logopedických vad je potřeba při dalším vzdělávání, ale i při uplatnění v pracovním procesu a v životě.

O co usilujeme:

  • denně zařazujeme jazykové chvilky, pracujeme podle plánu jazykové výchovy
  • mateřská škola má vlastního logopeda
  • průběžně doplňujeme didaktické pomůcky k jazykové výchově