Zájmové aktivity

Nabídka nadstandartních činností na 2. pololetí školního roku 2018/2019

Konec kroužků

Sportík 14.5.

Tanečky 29.5.

Angličtina 13.6.  (za pondělí 17.6.)

 

Pondělí 

13,00 – 13,45       Předškoláček                     1 000 Kč

14,00 – 14,30      Angličtina I.skupina

14,30 – 15,00      Angličtina II. skupina

16,00 – 16,45      Pohádkové tvoření              1 200 Kč

Úterý

15,30 – 16,00      Sportík I, skupina                 510 Kč

16,00 – 16,30     Sportík II. skupina                510 Kč

Středa

13,00 – 13,45       Předškoláček                      1 000 Kč

14,00 – 14,30      Angličtina I.skupina

14,30 – 15,00      Angličtina II. skupina

15,30 – 16,00     Tanečky I. skupina            800 Kč

16,00 – 16,45    Tanečky II. skupina            850 Kč

Čtvrtek   

16,00 – 16,45     Pohádkové zpívání            850 Kč

V šatnách jednotlivých tříd jsou vyvěšeny zapisovací archy i další upřesňující informace, kam můžete děti přihlásit.

 

Angličtina: pondělí a středa 14 – 15 hodin

Konec výuky 10.6.2019

Součástí výuky je 32 lekcí výuky v každém pololetí, originální omalovánkový sešit angličtiny, on-line výukový sešit namluvený rodilým mluvčím. Každý týden elektronické hlášení z vašeho kroužku, metodika pro domácí opakování angličtiny. Více informací včetně přihlašovacího formuláře na webových stránkách.

externí lektoři jazykové školy Spěváček

 

Pohádkové tvoření: pondělí 16,00 – 16,45.

Rozvoj tvořivé fantazie, kresba, malba, tvoření s příběhem, netradiční materiály, hry s barvami, hry s liniemi, seznamování a experimenty s výtvarnými technikami. Více informací na webových stránkách.

Na kroužku jsme si společně nakreslili písničku a vykouzlili nový videoklip.

A pro kus afrického slunce si můžete kliknout zde.

Cena: 1 200 Kč/pololetí

 

Sportík: úterý

mladší (I. a II. třída) 15,30 – 16,00
starší (III. a IV. třída) 16,00 – 16,30

Kroužek, kde děti rozvíjejí své pohybové dovednosti. Zaměřuje se na zdokonalování hrubé motoriky, koordinace pohybů a vnímání zdravého životního stylu.

Online přihlášení na druhé pololetí do 28.2.

Vice zde zde.

Cena: 950 Kč

 

Tanečky: středa

mladší (I. a II. třída) 15,30 – 16,00
starší (III. a IV. třída) 16,00 – 16,45

V tanečním kroužku budou děti hrát spoustu her, cvičit, zpívat a učit se jednoduché choreografie. Cílem j získat radost z tance a pohybu.

Vice zde.

Cena: 800 Kč mladší /850 Kč starší, číslo účtu 115-5257980297/0100, jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte

Pohádkové zpívání: čtvrtek 16 – 16,45

Seznámení s různorodými hudebními aktivitami, navázání kladného vztahu k hudbě a zpěvu, rozvoj základních hudebních dovedností. Propojení činností v tématických celcích s pohádkovým námětem.  Podrobnosti na zde.

Cena: 850 Kč.

Předškoláček

Předškoláček pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky. Věnovat se bude grafomotorice, přípravě k zápisu i dalším dovednostem potřebným do školy pod vedením paní učitelky Trombalové ze Žluťásků.

Bude se konat v pondělí a ve středu od 13.00 do 13.45. Cena za pololetí bude 1 000 Kč včetně materiálů. Přihlášky najdete v šatnách u Modrásků a Žluťásků.

 

Individuální kroužky

Maxík

  • příprava na školu

Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou šk. docházkou. Akreditovaný MŠMT. Autorkou je celorepublikově uznávaná spec. pedagožka Mgr. Pavla Bubeníčková. Jedná se zhruba o čtyřměsíční program (individuální – podle schopností každého dítěte), který je rozdělen do 15. lekcí – tyto lekce s vámi vždy probere a vysvětlí lektor a vy pak s dětmi pracujete samostatně doma děnně 10 – 12 minut. Zaměřen je na správný úchop psacího náčiní, správné sezení, dýchání při psaní, grafomotorické dovednosti, zrakové vnímání a rozlišování, sluchové vnímání a rozlišování, řeč, pravolevou orientaci a další schopnosti potřebné jak k zápisu, tak k nástupu do 1. třídy.

Kuprev

  • komunikační dovednosti

15-ti týdenní program určený pro děti od 4 let a jejich rodiče. Těžiště je v domácí práci -doma pracuje rodič s dítětem pod vedením lektora. Zlepšuje se komunikace mezi dítětem a rodičem, dítě si rozšiřuje slovní zásobu, upevňuje si orientaci osobou, místem a časem a získává orientaci sociální a informační. Vhodné pro děti z dvojjazyčných manželství, děti s problémy adaptačními, komunikačními, ale i pro rodiče, kteří mají zájem o cílený rozvoj svých dětí.

HYPO

  • Akreditovaný program MŠMT pro děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou.
  • Autorkou je PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Těžiště programu je v každodenní domácí práci, kdy rodič pracuje s dítětem po dobu 12 týdnů a to denně 15 – 20 minut.
Program je hlavně zaměřen na koncentraci pozornosti (a postupné prodloužení pozornosti), na posílení zrak. a sluch. paměti a k částečnému rozvoji percepčně – kognitivních funkcí (viz. výše Maxík).

Logopedie

  • depistáže (preventivní logopedické vyšetření) ve třídách u dětí, které nenavštěvují logopeda a jejichž rodiče projeví o toto vyšetření zájem
  • po předchozí domluvě možnost logopedické konzultace