Den otevřených dveří MŠ  Lohniského 830

V úterý 29.3.2022 od 14 do 16,30 hodin, kdy na začátku proběhne informační schůzka nebo ve středu 19.4. od 10 do 11,30 hodin.

 

Hernička pro přijaté děti

Pro děti, které budou od září navštěvovat naši školku, nabízíme možnost seznámit se s novým prostředím. Přijďte si pohrát mezi 16 a 17 hodinou.

Terminy budou upřesněny

 

Zápis na školní rok 2022/2023
(pro nový školní rok zatím nejsou aktuální informace)

Zápis na školní rok 2022/2023 proběhne formou zápisové aplikace http://zapisdoms-praha5.praha.eu, do které můžete vstoupit i přímo z našich webových stránek. Aplikace bude spuštěna 1.4.2022.

Přinášení vyplněných, lékařem potvrzených a podepsaných přihlášek vytištěných ze zápisové aplikace proběhne 2.5. od 14 do 17 hodin a 3.5. od 8 do 11 hodin, doporučujeme rezervovat si termín ve výše uvedené aplikaci.

 

Vážení rodiče,

K zápisu do mateřské školy využijte webovou aplikaci http://zapisdoms-praha5.praha.eu, kde bude možné vyplnit a vytisknout přihlášku včetně dalších dokumentů a sledovat přijetí či nepřijetí dítěte.

Ve dnech 2. a 3. května bude třeba vyplněnou a dětským praktickým lékařem potvrzenou přihlášku doručit do vybrané MŠ. Poté poběží správní řízení o přijetí dle kritérií pro přijetí. Přednost mají vždy pětileté děti a dále v pořadí podle věku s trvalým pobytem v Praze 5.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • po domluvě osobním podáním ve škole (využijte rezervační systém).

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou mateřské škole je zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

 

Přílohy k žádosti

Kopie rodného listu dítěte

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem nebo kopii donést spolu s žádostí. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na formulář z aplikace. Potvrzení na žádost vydá lékař.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2022.

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5

pro školní rok 2022/2023

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2019. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Kritéria – bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

 1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2022)
 • děti narozené do 31. 8. 2016 a dříve:
 • děti narozené do 31. 8. 2017:
 • děti narozené do 31. 8. 2018:
 • děti narozené do 31. 8. 2019:                            
 • děti narozené do 31. 8. 2020:
 1. Trvalý pobyt dítěte
 • spádový obvod MŠ:
 • mimo území MČ Prahy 5:

 

V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole organizace působí) a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

 

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti).

V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR.

 

Závažná individuální situace dítěte

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).

 

 

Další informace budou průběžně aktualizovány. 

banner09 (1)