Zápis na školní rok 2023/2024 pro ukrajinské děti v režimu „LEX Ukrajina“

Již nyní se můžete registrovat prostřednictvím aplikace: https://zapisdoms-praha5.praha.eu/uk

Termíny zápisů do MŠ týkající se zápisů dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024 dle zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace

Zápis pro ukrajinské děti v režimu “ LEX Ukrajina“ bude 12.6. 2023 od 13,00 hod. do 15,00 hod. v zasedací místnosti ZMČ č. 603, 6. patro, budova ÚMČ Praha 5, Štefánikova 13, 15.

Termíny_zápisů_2._kola_do_MŠ

Den otevřených dveří MŠ  Lohniského 830

Ve středu 29.3.2023 od 14 do 16,30  nebo v úterý 11.4. od 10 do 11,30 hodin.

 

Hernička pro přijaté děti

Pro děti, které budou od září navštěvovat naši školku, nabízíme možnost seznámit se s novým prostředím. Přijďte si pohrát v čase 15,30 – 16,30hodinou.

30.5. a 14.6. ve třídě Sluníček.

6.6. a 8.6. ve třídě Koťátek

15.6. za přítomnosti paní ředitelky ve třídě Koťátek.

 

Zápis na školní rok 2023/2024

Zápis na školní rok 2023/2024 proběhne formou zápisové aplikace http://zapisdoms-praha5.praha.eu, do které můžete vstoupit i přímo z našich webových stránek. Aplikace bude spuštěna 11.4.2023.

Přinášení vyplněných, lékařem potvrzených a podepsaných přihlášek vytištěných ze zápisové aplikace proběhne 2.5. od 8,30 do 11,30 a od 13,30 do 16,30.

Kritéria přijímání dětí na školní rok 2023/2024 naleznete v tomto uvedeném odkazu: https://zapisdoms-praha5.praha.eu/kriteria

 

Vážení rodiče,

K zápisu do mateřské školy využijte webovou aplikaci http://zapisdoms-praha5.praha.eu, kde bude možné vyplnit a vytisknout přihlášku včetně dalších dokumentů a sledovat přijetí či nepřijetí dítěte.

Dne 2. května bude třeba vyplněnou a dětským praktickým lékařem potvrzenou přihlášku doručit do vybrané MŠ. Poté poběží správní řízení o přijetí dle kritérií pro přijetí. Přednost mají vždy pětileté děti a dále v pořadí podle věku s trvalým pobytem v Praze 5.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  • po domluvě osobním podáním ve škole (využijte rezervační systém).

Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou mateřské škole je zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.

 

Možnost vyjádřit se k podkladům správního řízení dle § 36, odst. 3 a možnost nahlédnout do spisu dle § 38, odst. 1 správního řádu, v platném znění je stanovena na pátek 4. května 2023 od 9.00 – 12.00 hod. nejlépe po předchozí e-mailové nebo telefonické domluvě.

 

Přílohy k žádosti

Kopie rodného listu dítěte

Pro doložení rodného listu platí, že stačí odeslat jeho prostou kopii dálkovým způsobem nebo kopii donést spolu s žádostí. Tato kopie pak musí být součástí spisu.

Doložení řádného očkování dítěte

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na formulář z aplikace. Potvrzení na žádost vydá lékař.

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo, že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může si vyžádat od zákonných zástupců jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání dle školského zákona. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá zákonný zástupce řediteli školy zároveň s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2023.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“) a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání).

 

 

Další informace budou průběžně aktualizovány. 

banner09 (1)