Co nabízíme

 • prostředí pohody, spokojenosti, vzájemné spolupráce a přátelství
 • možnost postupné adaptace dítěte za přítomnosti maminky v MŠ
 • příchod dětí do školky do 9:00 (třída Koťátek a Sluníček) a do 8:30 (třída Žluťásků a Modrásků)
 • ind.plán a práce s dětmi s odkladem školní docházky
 • logopedické depistáže s možností následné péče
 • logopedické konzultace
 • spolupráce se školním poradenským zařízením

Naším hlavním cílem je připravit a vytvořit dětem takové prostředí a podmínky, aby na konci předškolního období byly v rámci svých možností připraveny do dalších životních etap a měly tak vytvořeny základy pro celoživotní učení.

Důležité zastoupení v denních činnostech mají spontánní hry, ale i postupná příprava dětí na vstup do školy.

Nepreferujeme třídy věkově zcela smíšené. Máme třídy dětí mladších ( 3-4 roky ), dětí starších ( 5-6 let ) a dětí předškolních ( 6-7 let ).

Pestrá skladba jídelníčku tvoří nedílnou součást optimálního vývoje našich dětí. Preferujeme rozumně zdravou výživu -každodenní nabídka ovoce a zeleniny, celozrnné pečivo, atd. Pitný režim po celý den pobytu dětí ve školce považujeme za samozřejmost. Děti mají na výběr čaj, pitnou vodu nebo mléko

Naší snahou je vytvořit takový model výchovné práce, ve kterém se prolínají současné výchovné trendy s osvědčenými postupy.

Důležité je komplexní působení, individuální péče, respektování osobnosti dítěte a spolupráce s rodinou.

Snažíme se o to, aby děti v naší mateřské škole prožívaly krásné dětství.

Denní program dětí v naší školce

 • 6:30 – 8:30 příchod dětí do školky, volné hry, pohybové aktivity
 • 8:30 – 10:00 svačina, komunikační kruh dětí s paní učitelkou, výtvarná práce (bývá prováděna individuálně během celého dopoledne), pohybové hry
 • 10:00 – 12:00 dle počasí a třídního programu pobyt na zahradě, vycházky do okolí školky, výlety
 • 12:00 – 13:00 oběd, hygiena (sestávající se z čištění zubů ve vyšších třídách), příprava na relaxaci na lehátku, odchod dětí, které jdou po obědě domů
 • 13:00 – 14:00 odpočinek při čtení a poslechu pohádek, relaxační hudby
 • 14:00 – 15:00 svačina a zakončení klidové fáze, začíná vyzvedávání dětí, které odcházejí „po spaní“
 • 15:00 – 17:00 volné hry, individuálně zaměřené činnosti, pohybové hry, v případě příznivého počasí si děti hrají na zahradě

 

 Nadstandartní pedagogická péče

SPECIÁLNÍ PEDAGOG A KONZULTANT PRO INKLUZI

Mgr. Lucie Marková spolupracuje s naší školkou jako koordinátor inkluze a poskytuje speciálně pedagogické konzultace pro rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

PREVENTIVNÍ LOGOPEDICKÉ VYŠETŘENÍ

Logopedická depistáž vedená Mgr. Lucií Markovou probíhá ve třídách u dětí, které nejsou v péči logopeda, jejichž rodiče projeví o toto vyšetření zájem.

MAXÍK

 • Stimulační program pro předškoláky a pro děti s odloženou školní docházkou
 • Akreditovaný program MŠMT, autorkou je Mgr. Pavla Bubeníčková
 • 15 -17ti týdenní program, který tkví v každodenní domácí práci ve spolupráci rodič – dítě (10 – 15 minut)

Dítě během těchto týdnů posiluje zrakovou oblast (zrak. rozlišování, zrak. paměť, vizuomotoriku), sluchovou oblast (sluch. vnímání, sluch. rozlišování, sluch. paměť, audiomotoriku), prostorovou orientaci, intermodalitu (děti mají problémy s vytvářením spojení mezi zrak., sluch. a prostorovými spojeními – nerozumí slovním pokynům, jsou nesamostatné, jsou schopné pracovat pouze s oporou a vedením, mohou mít problémy s různými grafickými podobami souhlásky „d“ , děti často nechápou zadání šk. úloh apod.), serialitu (ve škole – souvisí s pořadím slov ve větě, číslic v úkolu, vynecháváním písmen a diakritických znamének apod.), grafomotorické dovednosti (správný úchop psacího náčiní, správné sezení, kvalitní pohyblivost všech kloubů potřebných k psaní) a koncentraci pozornosti (zaměření, udržení a usměrnění pozornosti a soustředění na zadaný úkol).

JEDNODUŠE LZE ŘÍCI, ŽE POKUD DÍTĚ POCTIVĚ PROJDE MAXÍKEM, NEBUDE MÍT PŘI ZÁPISU DO ŠKOLY ANI V 1. TŘÍDĚ PROBLÉMY 🙂

HYPO

 • Akreditovaný program MŠMT pro děti s poruchou pozornosti spojenou s hyperaktivitou nebo hypoaktivitou.
 • Autorkou je PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D.

Těžiště programu je v každodenní domácí práci, kdy rodič pracuje s dítětem po dobu 12 týdnů a to denně 15 – 20 minut.
Program je hlavně zaměřen na koncentraci pozornosti (a postupné prodloužení pozornosti), na posílení zrak. a sluch. paměti a k částečnému rozvoji percepčně – kognitivních funkcí (viz. výše Maxík).

KUPREV

Je programem primárně – preventivním, jehož cílem, je usnadnit Vašim dětem vstup do společenského života.
Je vhodný pro děti od čtyř let až do nástupu do povinné šk. docházky
Tento program obsahuje 17. lekcí /týdnů, kdy si s dítětem každý týden povídáte na jedno vymezené téma (např. jméno-příjmení-adresa, pošta-telefonování, povolání, návštěva lékaře, nakupování, dny v týdnu, oblečení, jídlo-vaření, zvířata apod.), jde
o zdánlivě jednoduchá témata, ale věřte, že Kuprev rozšíří u dítěte všeobecné znalosti, které by mělo mít před vstupem do školy.

Dále dítě dostane prac. sešit, kde plní úkoly dle probíraného tématu.

TEST RIZIKA PORUCH ČTENÍ A PSANÍ PRO RANÉ ŠKOLÁKY

Tento jednoduchý individuální test trvá 20 – 30 minut a je vhodný pro děti od 6. let.
Umožňuje včasné odhalení dětí, u kterých se během školní docházky mohou vyskytnout problémy či poruchy čtení a psaní.

Pomáhá odhalit oslabenou oblast (sluchovou, zrakovou, artikulační neobratnost, jemnou motoriku, schopnost učení apod.) v době, kdy ještě nedošlo ke školnímu selhání a přijmout vhodná opatření, tedy posílení té určité oblasti, kde je zvýšené riziko.
Test je možné po určité době zopakovat a zjistit, zda došlo ke zlepšení.