O nás

Vize mateřské školy

„Šťastné děti, spokojení rodiče“.

Mateřská škola nabízí moderní podmínky, metody vzdělávání a kvalifikovaný kolektiv. Pružně reaguje na změny zvenčí a sleduje další vývoj vnějších podmínek. Dlouhodobým trendem MŠ je multikulturní a globální vzdělávání, což koresponduje se specializací MŠ na rozvoj českého jazyka. Aktuálně mateřská škola nabízí rejstříkovou kapacitu 112 míst. Výchovně vzdělávací proces se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu „Povídej, já poslouchám“. Děti se vzdělávají ve čtyřech třídách a jsou rozdělené podle věku. Tento systém umožňuje specializaci pedagogů na konkrétní věkovou kategorii. V každé třídě paní učitelky vytváří Třídní vzdělávací plán, ve kterém ročně obměňují nabídku činností a přizpůsobují ji konkrétní skupině dětí ve školním roce. Zohledňují děti integrované, děti cizince, děti s OMJ i děti nadané. V každé třídě působí asistent pedagoga nebo dvojjazyčný asistent. Mateřská škola se chce i nadále profilovat v oblasti rozvoje jazykové výchovy a multikulturního vzdělávání, protože čím dál častěji se k nám hlásí děti cizinci nebo děti s odlišným mateřským jazykem. Cílem mateřské školy je nabídnout všem dětem ty nejlepší podmínky a příležitosti k přípravě a později k nástupu do základní školy.

Budova mateřské školy je nově zateplená, vybavená solárními panely a rekuperací. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem a podlahovými krytinami. Na zahradě MŠ děti využívají moderní terasy s příjemným povrchem. V příštím školním roce bychom se chtěli zaměřit na nové herní prvky a vytvořit nový koncept celé zahrady. Do budoucna plánujeme vytvořit venkovní polytechnickou učebnu, která by zároveň vytvářela stín v letních měsících.

Vnitřní uspořádání školy je vyhovující. Na každém podlaží se nacházejí dvě třídy, propojené spojovací chodbou. Jednotlivé třídy jsou děleny do třech prostorů – jídelny, herny a ložnice. Ke každé třídě přísluší šatna, sklad pomůcek, sklad lůžkovin, kuchyňka a soc. zařízení. Všechny třídy jsou barevně vymalované, vybavené novými koberci a nábytkem. Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

 

Profilací MŠ je zaměření na jazykovou výchovu.

 

 

 

Základní informace

Stanovený počet dětí: 112 dětí

Počet tříd: 4 třídy, kde jsou děti rozdělené podle věku, kontakt s dětmi z jiných tříd je dostatečně umožněn při ranním scházení, pobytu na zahradě a odpoledne.

Provozní doba: pondělí – pátek, 6:30 – 17:00

Úplata za předškolní vzdělávání – školné

Výše školného ve školním roce 2019/2020 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a vyhlášky č. 14/ 2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., je stanoveno dle výpočtu z neinvestičních dotací v roce 2018. Školné pro rok 2019/2020 činí 1 000 Kč pro všechny děti v celodenním provozu mateřské školy. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem školní docházky se poskytuje bezplatně.

Rodiče jsou povinni včas hradit stravné i školné. Opakované neuhrazení školného či stravného je považováno za hrubé porušení Školního řádu a dítěti může být ukončena docházka do MŠ.