SWOT analýza mateřských škol Prahy 5

Vážení rodiče, 

během března a dubna 2020 se naše mateřská škola zapojila do SWOT analýzy mateřských škol MČ Praha 5. Prvním krokem bylo získání relevantních dat o mateřských školách a následně jejich využití pro sestavení SWOT analýzy a další rozvoj. Na sběru dat se formou dotazníkového šetření podíleli pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci školy včetně vedení a dále rodiče. Respondenti se vyjadřovali k podmínkám, průběhu a výsledkům vzdělávání.

Výsledky SWOT analýzy budou následně využity pro dlouhodobé plánování rozvoje školství na Praze 5 a ředitelům škol poskytnou podklady pro rozvoj jejich školy.

Z pohledu rodičů byla naše mateřská škola z celkem 86 otázek 26x hodnocena významně nadprůměrně a 59x nadprůměrně. Pouze jednu otázku rodiče hodnotili podprůměrně. Významně nadprůměrné hodnotili rodiče zejména vybavení školy, zdroje informací o škole, web. stránky, nadstandardní aktivity, vedení školy, přístup školy k rodičům, prezentaci školy na veřejnosti, výchovné působení školy. Podprůměrně rodiče hodnotili dostatek informací o dítěti, o jeho pokrocích, neúspěších či obtížích. K tomu bych uvedla, že rodiče, pokud mají zájem, se mohou kdykoliv s paní učitelkami dohodnout na osobní konzultaci a spolupráci. Zájmem mateřské školy je, aby výchovně vzdělávací proces probíhal jednotně, a to jak ze strany MŠ, tak i rodičů.

Z pohledu pedagogických pracovníků byla významně kladně hodnocena podpora ze strany vedení školy, podpora v osobním rozvoji pedagogů, oblast inkluzivního vzdělávání a oblast stravování. Záporně pedagogové hodnotili četnost využívání IT techniky a nedostatečnou spolupráci se školskými poradenskými zařízeními ze strany těchto zařízení. Nepedagogičtí pracovníci kladně hodnotili přátelskou atmosféru ve škole, vzájemné pomáhání si a spolupráci s rodiči.

Touto formou bych ráda poděkovala všem respondentům, zejména rodičům, že věnovali svůj čas na vyplnění dotazníků.

Získané informace jsou pro nás velmi cenné a poslouží k dalšímu plánování rozvoje mateřské školy. Jsme rádi, že Vaše děti i Vy jste v naší mateřské škole spokojeni.

 

V Praze dne 25.5.2020                                                                        Bc. Markéta Polláková