Zaměření

Naše mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu

„Povídej, já naslouchám …“,

který je k nahlédnutí ve třídách. Tento program je dále rozpracovaný ve třídních vzdělávacích plánech do integrovaných bloků, které vycházejí z pěti vzdělávacích oblastí RVPPV. Tématické celky na sebe navazují a jejich obsah vychází ze života dětí v rodině, mateřské škole, sezónních činností a událostí v průběhu roku. Program je dostatečně pružný a není problém jej přizpůsobit nově vzniklým situacím a nepředvídaných událostem.

Školní vzdělávací program pravidelně aktualizujeme. Podle skladby dětí ve třídě, měníme nabídku činností v Třídních vzdělávacích programech a přizpůsobujeme ji skladbě dětí ve třídě. Jejich věku i schopnostem. Nově jsme se více zaměřili na polytechnickou výchovu a matematickou pregramotnost. Vzhledem k zaměření mateřské školy na český jazyk máme zpracovaný plán jazykové výchovy, který pravidelně vyhodnocujeme. Děti s OMJ jsou navíc podpořeny bezplatnou výukou českého jazyka a jejich rodinám pomáhá dvojjazyčný asistent.

Chceme, aby děti odcházející do základní školy byly co nejlépe připraveny. Dle zpětné vazby od rodičů i paní učitelek ze ZŠ, obě předškolní třídy děti kvalitně připravují. Naše mateřská škola je právě kvůli rozdělení dětí do tříd podle věku a zaměření na český jazyk často rodiči vyhledávána a lékaři logopedy doporučována.

Všem dětem nabízíme rovné příležitosti ke vzdělávání. Vzděláváme i děti s podpůrnými opatřeními. Práce ve třídě, kde jsou inkludované děti s podporou je velmi náročná. Na pomoc učitelce je vždy přítomný asistent pedagoga.

O pokrocích dětí jsou rodiče informování denně při příchodu nebo odchodu dětí z MŠ. Učitelky jsou k rodičům otevřené a pokud mají rodiče zájem, jsou ochotné se s rodiči sejít a společně plánovat další spolupráci. Chceme na děti působit jednotně a rodiče bereme jako naše partnery.

Profil absolventa naší mateřské školy

Absolvent naší mateřské školy je jedinečnou samostatnou osobností, schopnou rozhodovat, přemýšlet a vážit si sám sebe, stejně jako druhých. V rámci svých možností bude připraven do dalších životních etap a vytvoří si základy pro celoživotní učení.

Dobrá znalost mateřského jazyka a správná výslovnost bez logopedických vad je výhodou při dalším vzdělávání, ale i při uplatnění v pracovním procesu a v běžném životě

Profilace školy: Jazyková výchova

Stávající profilace školy nebyla zvolena nahodile, ale na základě praxe, zkušeností celého kolektivu a zájmu rodičů. Dobrá znalost mateřského jazyka a správná výslovnost bez logopedických vad je potřeba při dalším vzdělávání, ale i při uplatnění v pracovním procesu a v životě.

O co usilujeme:

  • denně zařazujeme jazykové chvilky, pracujeme podle plánu jazykové výchovy
  • mateřská škola má vlastního logopeda
  • průběžně doplňujeme didaktické pomůcky k jazykové výchově